Data publikacji

2023-02-03

Firma

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Miejsce pracy

mazowieckie/Warszawa
Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114748

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-        praca samodzielna biurowo-administracyjna,


-        praca w siedzibie urzędu,


-        stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-        stałe godziny pracy (8.15-16.15),


-        dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,


-        stanowisko zlokalizowane jest na II piętrze budynku,


-        infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, schody, winda,


-        budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, jednakże są ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się ze względu na występowanie  drzwi z samozamykaczami na korytarzach,


-        praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,


-        praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,


-        narzędzia i materiały do pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, faks, niszczarka, skaner,


-        pomieszczenia higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,


-        brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.
Dodatkowe informacje

Zakres zadań

 • opracowuje i koordynuje prace (zgodnie z właściwością Biura) w zakresie przygotowania materiałów związanych z planowaniem budżetu w Straży Granicznej na dany rok (tj.m.in. plany rzeczowe zadań, projekt budżetu, projekt budżetu zadaniowego) w celu przekazania materiałów do Biura Finansów KGSG w związku z przygotowaniem projektu budżetu Straży Granicznej na dany rok budżetowy,
 • opracowuje projekt rocznego Planu Zamówień Publicznych oraz Planu Rzeczowo - Finansowego Biura w celu przekazania informacji do opracowywanego przez Biuro Finansów KGSG projektu Planu Zamówień Publicznych oraz projektu Planu Rzeczowo – Finansowego Komendy Głównej Straży Granicznej oraz bieżące ich aktualizowanie,
 • opracowuje i koordynuje prace w zakresie przygotowania materiałów sprawozdawczych – zgodnie z zakresem przedmiotowym określonym przez głównego księgowego KGSG – dotyczących analizy wykonania budżetu przez Biuro (po zakończeniu kwartalnych okresów sprawozdawczych) – w celu przygotowania informacji do Biura Finansów KGSG,
 • rozdysponowuje limit finansowy Biura zgodnie z zatwierdzonymi przez Komendanta Głównego Straży Granicznej korektami budżetu SG w układzie paragrafowym i zadaniowym oraz w związku z przesunięciami własnymi Biura w celu dostarczenia aktualnej informacji dla poszczególnych Wydziałów oraz zwrotnie do Biura Finansów KGSG (wg klasyfikacji analitycznej i budżetu zadaniowego) celem ujęcia w ewidencji księgowej prowadzonej przez BF KGSG,
 • przygotowuje niezbędne materiały i informacje analityczne dotyczące działalności finansowej Biura w celu dostarczenia aktualnej informacji do Biura Finansów KGSG,
 • opracowuje – po zakończeniu kwartalnych okresów sprawozdawczych – zestawienia zaangażowania wydatków budżetowych Biura w celu dostarczenia aktualnej informacji do Biura Finansów KGSG,
 • opracowuje informacje dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej, zgodnie z właściwością Wydziału, w części dotyczącej przedsięwzięć finansowo - budżetowych w celu dostarczenia aktualnych materiałów w tym zakresie Kierownictwu Biura,
 • opracowuje wnioski o korektę limitu finansowego Biura w celu zapewnienia środków na realizację procesu zaopatrywania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku pracy w obszarze finansów
 • Pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • Znajomość i umiejętność interpretacji przepisów: finansowych oraz w zakresie kontroli zarządczej
 • Dobra znajomość obsługi pakietu MS OFFICE (WORD, EXCEL)
 • Umiejętność: pracy w zespole, skutecznego komunikowania, odporność na stres, selekcji informacji, dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe